Galeria

Ajustar i harmonitzar el C. Bechstein de cua a Estudis Soldesants. Barcelona